Általános szerződési feltételek ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Köszönjük, hogy felkereste oldalunkat és vásárlásával megtisztelt bennünket!

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Nagy Zoltánné EV mint szolgáltató által üzemeltetett ,,Bellflower webáruház” (a továbbiakban: Szolgáltató) használatára vonatkozó feltételeket, a Bellflower termékeit igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: Vásárló), (együttesek: Felek) jogait és kötelezettségeit.

Jelen ÁSZF a Bellflower valamennyi, a https://bellflower.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkekre érvényes. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Tisztelettel kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, amelyben részletesen tájékoztatjuk Webáruházunk látogatóit jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, valamint az általunk követett, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elveiről és gyakorlatáról. Ugyanakkor, jelen tájékoztató célja annak biztosítása, hogy a Szolgáltató megfeleljen a vásárlók tájékoztatásával kapcsolatos hatályos jogszabályoknak. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. A Webáruház használatával Ön, mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

 
Nagy Zoltánné EV

2230 Gyömrő, Kinizsi u. 14.

Tel: +36309009036
Adószám: 58493094-1-33
számlaszám: OTP 11773078-00405962
 
Kapcsolattartó
Nagy Zoltánné EV
Tel: +36309009036
Bellflowerviragok@gmail.com
 

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztónak az a 18. életévét betöltött természetes személy minősül, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

1.3. Jelen ÁSZF 2022. 05. 10. napján lép hatályba és visszavonásig, illetőleg következő módosításáig érvényes.

1.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan, bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az ÁSZF-en, illetve a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül akár úgy is, hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor a Szolgáltató azt az odalán közzéteszi. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Szolgáltató a hatálybalépést megelőző 30 (harminc) nappal a https://bellflower.hu oldalon tájékoztatást tesz közzé az ÁSZF módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, valamint a módosított ÁSZF elérhetőségét. A Vásárló a módosított ÁSZF-et a módosítás hatálybalépését követő megrendelés során fogadja el.

1.5. A Webáruházban történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

1.6. A szerződéskötés nyelve a magyar.

1.7. A Szolgáltató a Webáruház útján viszonteladó részére, tovább értékesítés céljából történő értékesítést nem végez. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a megrendelés visszaigazolását és az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat elfogadását azzal a Vásárlóval szemben, akinek – az általa leadott megrendelések adatai alapján – viszonteladói minősége valószínűsíthető.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://bellflower.hu weboldalon található elektronikus
piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Szolgáltató által üzemeltetett
Webáruházban történő vásárlás megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott
módon. A Webáruház szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi vásárlója jogosult igénybe venni, amennyiben érvényesen leadja rendelését, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Felek között az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat a következőképpen válik
hatályossá:

 1. a) Fogyasztó megrendelést kezdeményez a weboldalon, mely igény Szolgáltatóhoz történő beérkezését egy automatikus válasz e-mailben nyugtázza Szolgáltató, mely emailben a megrendelés feltételei (termék neve, ár, szállítási feltételek stb.) láthatóak. Ezt követően, ha minden az Fogyasztó által választott feltételek szerint teljesíthető, akkor
  annak megfelelően Szolgáltató 48 órán (2 munkanapon) belül visszaigazolja a
  megrendelést, e tételes visszaigazolással létrejön a szerződés.
  b) Fogyasztó megrendelést kezdeményez telefonon/személyesen/emailben/faxon:
  A megrendelést követően Fogyasztó igényei alapján, és amennyiben szükséges, további
  egyeztetést követően ajánlatot adunk, melynek Fogyasztó általi elfogadása esetén
  Szolgáltató 48 órán (2 munkanapon) belül visszaigazolja a megrendelést, mellyel
  létrejön a szerződés.

A megrendelés kezdeményezését követően, amennyiben nem tudunk a Fogyasztó
megrendelési igénye szerint teljesíteni, egyeztetünk, illetve tájékoztatást adunk az
általunk javasolt módosítandó feltételekről (termék, ár, szállítási feltételek stb.). Az
egyeztetett feltételek Fogyasztó általi elfogadása esetén Szolgáltató 48 órán (2
munkanapon) belül visszaigazolja a megrendelést, mellyel létrejön a szerződés.
Amennyiben Szolgáltató nem tartja magát a 48 órás (2 munkanapos) visszaigazoláshoz, a Fogyasztó ajánlati kötöttsége alól mentesül.

 1. Megrendelés vendégként

2.1. A Vásárló a Webáruházban regisztráció nélkül, „vendégként” vásárolhat.

2.2.  A webshopon jelenleg nincs lehetőség regisztrációra.

2.3. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy regisztráció és ügyfélfiók létrehozása nélkül vendégként hozzon létre megrendelést.

2.4. A Vásárló a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.5. A Vásárló a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.6. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb ebből eredő problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.7. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 1. Megvásárolható termékek köre

Egyedi asztaldíszekre, egyedi koszorúkra, egyéb egyedi dekorációkra (lakás és rendezvények), egyedi esküvői díszekre vonatkozó jogszabályok:

A Szerződésre vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok:

 1. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
 2. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az      információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 3. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 4. 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
 5. 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,
 6. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól, ÁSZF hatálya elfogadása, megváltoztatása,

A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Tájékoztatjuk a Fogyasztókat, hogy az üzlethelyiségünkön kívül kötött szerződés és a távollévők között kötött szerződés (weboldalunkon történő megrendelés) esetén 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján a Fogyasztót a termék átvételét követő 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó az elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Tájékoztatjuk a Fogyasztókat, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a Fogyasztót nem illeti meg a távollévők között kötött szerződés esetén a 14 napos elállási jog vállalkozásunk, mint Szolgáltató azon termékei vonatkozásában, amelyek a Fogyasztó igényei szerint, egyedileg kerülnek kialakításra. Ilyen esetnek minősül különösen, de nem kizárólag, ha a termék egyedi feliratozását kéri a Fogyasztó, vagy olyan jellegű egyedi átalakítását, mely egy adott rendezvényen, eseményen, alkalomra használható csupán.

A Fogyasztó a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással a Fogyasztó elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Fogyasztó és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A szerződés nyelve: Magyar

Területi hatálya: Országos

A szerződés formája, elektronikus számlázás

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Szolgáltató nem iktatja.

 1. Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák az 5%-os, 18%-os 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

A megrendelhető termékek árváltoztatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben a termékár időközben csökkenne, nyugodtan jelezze, és a kedvezőbb áron fogja megkapni megrendelését. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg valamilyen hiba miatt pl. „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árú, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Fogyasztó dönthet vásárlási szándékáról.

 

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A fogyasztó a termékkel vagy az Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 30 900 9036 

E-mail: bellflowerviragok@gmail.com

 A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás -ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosító számmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme;
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása;

 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosító száma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 1. Bírósági eljárás:

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírság kiszabása alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. 

A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, melynek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 • A kérelemnek tartalmaznia kell:
  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét;
  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét;
  • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testületmegjelölését;
  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait;
  • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését;
  • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor;
  • a testület döntésére irányuló indítványt;
  • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefon: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 1. A weboldal/honlap használatának leírása

Termék kiválasztása:

A Fogyasztónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A Fogyasztó a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt ellenőrizheti rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre.

Tájékoztatjuk itt is Fogyasztóinkat, hogy webáruházunkban minden termékből csupán 1 db áll rendelkezésre.

A rendelés elküldése:

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, ellenőrizte a végösszeget (szállítási költséget magába foglalóan), és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Pénztár” gombra.

Áruházunkban jelenleg csupán regisztráció nélküli vásárlásra van lehetőség. Ennek során adja meg számlázási és szállítási címét. A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot. Ezt követően egy Önnek megfelelő fizetési módot kell választania. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

 1. Fizetési módozatok:
 • Banki átutalás: A megrendelésének ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti az elérhetőségek résznél megadott bankszámlaszámra, a megrendelés azonosítójának közlemény rovatban való feltüntetésével.
 
 1. Átvételi módok, átvételi, szállítási díjak

A cég székhelye szerinti településen (Gyömrő) a kiszállítást a Szolgáltató ingyenesen vállalja.

A csomagokat FOXPOST automatákba is lehet kérni. 

Mi az a
Foxpost?

A FOXPOST egy egyszerű, rugalmas, érintkezésmentes és

környezettudatos csomagátvételi és -küldési mód. Kérd megrendelésed bármely
FOXPOST csomagautomatába és nem kell egész nap a futárra várnod. Az országos, folyamatosan bővülő csomagautomata-hálózat
automatái könnyen hozzáférhetőek az ország számos pontján, hol beltérben, hol
kültéren, és reggeltől estig elérhetőek. Amint megérkezik a csomagod, a
FOXPOST sms-ben küld értesítőt és egy egyedi kódot, mellyel 3 napig átveheted.
Fontos: az automatáknál csak bankkártyával tudsz fizetni.
A csomagméretekről és súlyhatárról a Foxpost oldalán tájékozódhatsz: https://foxpost.hu/

Akár 1 munkanap alatt átveheted!

Miután
átadtuk a FOXPOST-nak a csomagot, ők 1 munkanap alatt kiszállítják az
automatába.

Kövesd
nyomon csomagod útját!

Írd be az
e-mail-ben érkezett csomagszámod és máris megtudhatod merre jár! » (link:
https://www.foxpost.hu/csomagkovetes/)

Visszaküldés

Csomagodat
az átvételtől számított 14 napig a webshop kondíciói
szerint visszaküldheted FOXPOST automatán keresztül (amennyiben a terméket
eredetileg is FOXPOST automatán vetted át). Ezt bármelyik FOXPOST automatánál
egyszerűen megteheted az egyedi csomagátvételi kód újbóli megadásával.

Hol
találod?

Az országos
hálózat folyamatosan bővül! Ez a megoldás tökéletes kényelmet biztosít, hiszen
nincs több sorban állás, adminisztráció és várakozás.

Keresd meg a
hozzád legközelebb eső automatát!

FOXPOST
csomagautomaták listája » (link:
https://foxpost.hu/csomagautomatak)

Bővebb információ: www.foxpost.hu

Csomagszállítás esetén történő sérülések:

Az áru megfelelő csomagolása a feladó (Szolgáltató) felelőssége. A szállítás során bekövetkezett károkért a Szolgáltató felelősséget vállalni nem tud, de a csomagoláson Szolgáltató feltünteti a termék esetleges törékenységére, sérülékenységére vonatkozó információt.

 1. Teljesítési határidő:

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 1-5 munkanap. Az olyan, előre legyártott termékek vonatkozásában, melyek a honlapunkon megtalálhatóak (tehát azok el vannak készítve), hétköznapokon 12 óráig leadott rendeléseket még aznap feladjuk, azok feldolgozását aznap megkezdjük. Azon termékek tekintetében, amelyeket a Fogyasztó telefonon vagy e-mailben rendel tőlünk, s a rendelés időpontjában elkészítve nincsenek, annak szállításáról a termék elkészültét követően haladéktalanul intézkedünk.

Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Szolgáltató a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 1. Jogfenntartás, tulajdonjog kikötés:

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek elfogytak, mely tényt webáruházunkon „ELADVA” felirattal jelzünk.

A honlapunkon szereplő termékekből minden esetben 1 darab készül, és minden termék egyedi, mely tényt weboldalunkon feltüntetünk. Amennyiben a Fogyasztó az adott termékből többet kíván rendelni, azt telefonon vagy e-mailen szükséges egyeztetni a Szolgáltatóval a fenti elérhetőségek valamelyikén, s ott tudják tájékoztatni, hogy ez lehetséges-e. Ugyanakkor a termékek egyedisége, valamint esetleges alapanyag hiánya miatt a Szolgáltató nem tudja vállalni azt, hogy abból a termékből az elsővel teljes mértékben megegyező terméket állít elő.

 1. Fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó rendelkezések:

Tájékoztatjuk a Fogyasztókat, hogy az üzlethelyiségünkön kívül kötött szerződés és a távollévők között kötött szerződés (weboldalunkon történő megrendelés) esetén 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján a Fogyasztót a termék átvételét követő 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó az elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Tájékoztatjuk a Fogyasztókat, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a Fogyasztót nem illeti meg a távollévők között kötött szerződés esetén a 14 napos elállási jog vállalkozásunk, mint Szolgáltató azon termékei vonatkozásában, amelyek a Fogyasztó igényei szerint, egyedileg kerülnek kialakításra. Ilyen esetnek minősül különösen, de nem kizárólag, ha a termék egyedi feliratozását kéri a Fogyasztó, vagy olyan jellegű egyedi átalakítását, mely egy adott rendezvényen, eseményen használható csupán.

 1. Szerzői jogok:

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem
alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres
megoldások (pl. szöveg, kép, megjelölés, leírások), számítógépi programalkotások engedély
nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy
annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot
átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással,
forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Nagy Zoltánné egyéni vállalkozó.
A vállalkozás telephelyein fotó, videó készítéséhez, hangrögzítéshez nem járulunk hozzá,
felhasználásuk csak a tulajdonos írásos engedélye esetén lehetséges.

 1. Részleges érvénytelenség, Magatartási kódex:

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további
pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései alkalmazandóak.

Az Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.